REGULAMIN

najmu krótkoterminowego nieruchomości

z dnia 30 listopada 2023 roku

 • 1.

Postanowienia wstępne

  1. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
  2. Regulamin obowiązuje Najemcę oraz Użytkownika korzystających z nieruchomości.
  3. Definicje:
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1933);
 • Najemca – osoba fizyczna (będąca Konsumentem albo Przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca Stroną Umowy;
 • Nieruchomość – nieruchomość objęta Umową, znajdująca się w miejscowości Mrówki 17                       (11-520 Mrówki);
 • Poczta e-mail Wynajmującego – ryn.domki@gmail.com;
   1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
   2. Rezerwacja – czynność polegająca na wyborze daty pobytu w nieruchomości przez Najemcę i ewentualnie innych warunków takiego pobytu dokonywana za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego, strony internetowej, poczty e-mail lub kontaktu telefonicznego, poprzez którą to czynność zostaje zawarta Umowa pomiędzy Wynajmującym a Najemcą na wynajem nieruchomości zgodnie z ofertą oraz na zasadach określonych w Regulaminie;
 • RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Serwis rezerwacyjny – serwis internetowy służący do rezerwacji zakwaterowania online, tj. Booking.com, Novasol.pl itp., za pośrednictwem którego Najemca zawiera z Wynajmującym umowę, zgodnie z ofertą Wynajmującego zamieszczoną w tymże serwisie;
 • Strona internetowa – strona internetowa Wynajmującego dostępna pod adresem: https://anthouse.com.pl;
   1. Umowa – zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą umowa cywilnoprawna, na mocy której Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy nieruchomość do używania przez czas oznaczony, a Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówiony czynsz. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązki w ramach Umowy reguluje niniejszy Regulamin;
 • Użytkownik – osoba korzystająca z nieruchomości za zgodą (w tym dorozumianą) Najemcy, na warunkach i zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie;
  1. Wynajmujący – Tymoteusz Jocz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TYMOTEUSZ JOCZ (NIP 8451894127, REGON 367645474) będący Stroną Umowy.
 1. Regulamin określa:
  1. warunki oraz zasady korzystania z nieruchomości przez Najemcę i/lub Użytkownika;
  2. prawa i obowiązki Wynajmującego oraz Najemcy i/lub Użytkownika związane z korzystaniem z nieruchomości;
  3. warunki oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności przez Najemcę i/lub Użytkownika w związku z korzystaniem z nieruchomości;
  4. warunki, zasady oraz wyłączenia odpowiedzialności Wynajmującego w związku z udostępnieniem Najemcy i/lub Użytkownikowi nieruchomości;
  5. warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Wynajmującego w związku z udostępnieniem Najemcy i/lub Użytkownikowi nieruchomości.
 2. Przed dokonaniem rezerwacji Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem jego treści.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się zapoznać z treścią Regulaminu w chwili rozpoczęcia korzystania z nieruchomości.
 4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia dokonania rezerwacji Najemcy przez Wynajmującego oraz wpłacie na rzecz Wynajmującego przez Najemcę kwoty wskazanej w potwierdzeniu dokonania rezerwacji oraz w terminie wskazanym w tymże potwierdzeniu.
 5. Najemca przyjmuje do wiadomości, że najem przewidziany Umową ma charakter krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych, w związku z czym do stosunku tego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 6. Najemca w dniu zameldowania zobowiązany jest posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości celem przeprowadzenia czynności zakwaterowania, w tym przygotowania wyciągu.
 7. Najemca przyjmuje do wiadomości, że zobowiązany jest również treścią regulaminu serwisu rezerwacyjnego, za pośrednictwem, którego dokonał rezerwacji. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy i/lub poszczególnych regulaminów, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, następnie regulaminu serwisu internetowego, za pośrednictwem którego Najemca dokonał rezerwacji, a w dalszej części postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami ww. aktów, Najemca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wynajmującego i zastosuje się do wydanych przez niego instrukcji dotyczących wyjaśnienia rozbieżności i rozstrzygających o pierwszeństwie poszczególnych ww. aktów.
 9. Wynajmujący informuje, iż na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maj 2014 roku o prawach konsumenta, w przypadku umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, co Najemca niniejszym przyjmuje do wiadomości.
 • 2.

Rezerwacja

 1. Rezerwacji nieruchomości można dokonać poprzez:
  1. serwis rezerwacyjny;
  2. stronę internetową;
  3. kontakt telefoniczny;
  4. pocztę e-mail.
 2. W trakcie rezerwacji Najemca zobowiązany jest do podania następujących informacji:
  1. termin pobytu (data zameldowania oraz wymeldowania);
  2. wybrana nieruchomość;
  3. dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail);
  4. liczba osób w nieruchomości, z tym zastrzeżeniem, że nie może ona przekraczać dopuszczalnej liczby osób wskazanej w ofercie;
  5. planowana godzina przybycia;
  6. usługi dodatkowe.
 3. Potwierdzenie rezerwacji przez Wynajmującego następuje poprzez doręczenie na adres poczty elektronicznej, udostępniony przez Najemcę podczas procesu rezerwacji, wiadomości z informacją o potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, podsumowaniu oferty oraz określeniu całkowitej należności.
 4. Najemca dokonujący rezerwacji poprzez serwis rezerwacyjny, zobowiązany jest do dokonania rezerwacji na warunkach oraz zasadach tegoż serwisu.
 5. Najemca dokonujący rezerwacji poprzez stronę internetową, zobowiązany jest do uiszczenia całkowitej należności wskazanej w podsumowaniu rezerwacji, postępując zgodnie z instrukcją zawartą w panelu rezerwacyjnym.
 6. Należność za najem nieruchomości obejmuje opłatę za media (centralne ogrzewanie, prąd, woda, kanalizacja) przy założeniu normalnego/standardowego ich zużycia przez Najemcę oraz Użytkowników.
 7. W przypadku anulowania rezerwacji uiszczona należność nie zostanie zwrócona, chyba że z przyczyn niezależnych od Najemcy nie jest możliwe wydanie Najemcy w terminie wynikającym z rezerwacji nieruchomości w stanie zgodnym z przeznaczeniem – jak np. awaria w nieruchomości, błąd systemu rezerwacyjnego czy wycofanie nieruchomości z oferty. Wówczas Najemcy zaproponowany zostanie inny termin pobytu lub możliwość bezpłatnej rezygnacji z rezerwacji.
 8. W przypadku, gdy Najemca chce wystawienia Faktury VAT za dokonaną płatność powinien o tym poinformować Wynajmującego przed otrzymaniem przez Wynajmującego płatności za najem nieruchomości. Aby otrzymać Fakturę VAT dane do faktury należy podać niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji przesyłając je na adres poczty e-mail Wynajmującego, bądź wpisując informację w uwagach przy dokonywaniu rezerwacji. Po zaksięgowaniu wpłaty Wynajmujący wystawi stosowny dokument na wpłaconą kwotę. Fakturę VAT Najemca otrzyma w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zapłaty, na podany przez Najemcę adres e-mail.
 • 3.

Warunki i zakres najmu nieruchomości

 1. Nieruchomość wynajmowana jest na doby. 
 2. Rezerwacji nieruchomości można dokonać na okres co najmniej dwóch dób, co również stanowi minimalny czas trwania Umowy. Jeśli Najemca nie określił czasu pobytu wynajmując nieruchomość, przyjmuje się, że została ona wynajęta na dwie doby.
 3. Doba najmu rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu rozpoczęcia pobytu zgodnie z Umową (zameldowanie) i kończy się o godz. 10.00, w dniu zakończenia pobytu zgodnie z Umową (wymeldowanie).
 4. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o planowanej godzinie przyjazdu, najpóźniej na 4 (słownie: cztery) godziny przed przyjazdem, chyba że Strony uzgodniły inaczej. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy za ewentualne opóźnienia w wydaniu nieruchomości spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o godzinie przyjazdu.
 5. Najemca obowiązany jest uzgodnić godzinę zwrotu nieruchomości z przedstawicielem Wynajmującego.
 6. W przypadku nieprzybycia Najemcy w zaplanowanym terminie zgodnym z rezerwacją, skrócenia najmu, rezygnacji z rezerwacji, Wynajmujący nie zwraca uiszczonego zadatku i/lub należności, o ile zostały uiszczone przez Najemcę.
 7. Najpóźniej w chwili zameldowania Najemca jest zobowiązany zapłacić całą należną kwotę. 
 8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy (z winy Najemcy) lub odmowy wydania nieruchomości i anulowania rezerwacji, bez zwrotu uiszczonej należności, osobom:
  1. nieposiadającym dowodu osobistego, albo innego dokumentu tożsamości;
  2. odmawiającym okazania dowodu osobistego, albo innego dokumentu tożsamości;
  3. będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  4. odmawiającym uiszczenia zapłaty czynszu, kaucji lub innych wymaganych opłat;
  5. zachowującym się agresywnie oraz stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia;
  6. zakłócającym porządek, w tym ciszę nocną.
 9. Wynajmujący może odmówić wydania nieruchomości Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w tym także w razie posiadania nieuregulowanych płatności.
 10. Nieruchomość jest przygotowywana na liczbę osób wskazaną w chwili składania rezerwacji. W przypadku, gdy ilość osób jest większa niż podana przy rezerwacji Wynajmujący ma prawo zażądać dodatkowej proporcjonalnej opłaty lub odstąpić od Umowy.
 11. Przed wymeldowaniem, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego nieruchomości. W przypadku stwierdzenia szkód powstałych podczas pobytu Najemcy, Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałej szkody w całości.
 12. Za wymeldowanie uznaje się dokonanie przekazania kluczy przedstawicielowi Wynajmującego, który dokonuje odbioru nieruchomości.
 13. Wcześniejszy wyjazd z przyczyn nieleżących po stronie Wynajmującego, nie uprawnia do żądania zwrotu proporcjonalnej części uiszczonej należności.
 14. Chęć przedłużenia pobytu Najemca zobowiązany jest zgłosić najpóźniej do godz. 14:00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego Umową. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w miarę dysponowania wolnymi nieruchomościami.
 15. Wynajęta nieruchomość nie może być podnajęta lub udostępniona osobie trzeciej do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego pod rygorem nieważności. Podnajem, nawet w przypadku uzyskania zgody Wynajmującego, odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność Najemcy.
 16. Wynajmujący w ramach najmu nieruchomości nie zapewnia sejfu, przechowalni oraz nie prowadzi depozytu.
 17. Na terenie nieruchomości istnieje możliwość przebywania zwierząt domowych pod warunkiem uzyskania zgody Wynajmującego. Jednakże zabrania się przebywania zwierząt na kanapach, sofach, fotelach itp.
 18. Nieruchomość posiada parking, który jest bezpłatny dla Najemcy.
 • 4.

Kaucja

 1. W przypadku najmu nieruchomości, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) jako zabezpieczenie płatności tytułem kar umownych i innych opłat. 
 2. Wynajmujący zobowiązują się niezwłocznie, po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy oraz opróżnieniu przez Najemcę nieruchomości, jej wydaniu w stanie nie pogorszonym i po wykonaniu przez Najemcę wszelkich innych zobowiązań wynikających z Umowy, zwrócić Najemcy kaucję, bez oprocentowania, z zastrzeżeniem prawa potrącenia z kaucji wszelkich należności nieuregulowanych przez Najemcę i kwot potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z naprawą szkód spowodowanych przez Najemcę lub Użytkownika. 
 3. Potrącenia należności Wynajmującego z kaucji nie wyłącza dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód oraz nieosiągniętego potencjonalnego przychodu, których wartość przewyższa pobraną kaucję.
 4. Dla zabezpieczenia płatności tytułem kar umownych i innych opłat, Wynajmującemu przysługuje także prawo zastawu na rzeczach ruchomych Najemcy znajdujących się w nieruchomości, za wyjątkiem rzeczy niepodlegających zajęciu z mocy prawa.
 5. W przypadku nieprzekazania kaucji w dniu zameldowania przez Najemcę, Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od Umowy z winy Najemcy.
 • 5.

Przepisy porządkowe

 1. Najemca i/lub Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania warunków i zasad Umowy oraz Regulaminu;
  2. korzystania z nieruchomości w sposób określony w Umowie oraz Regulaminie, jak również odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu nieruchomości, zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji;
  3. korzystania z nieruchomości wyłącznie w celach turystycznych lub wypoczynkowych;
  4. dbania o nieruchomość oraz jej wyposażenie, a także zachowania nieruchomości oraz jego wyposażenia w stanie niepogorszonym w stosunku w do stanu w jakim nieruchomość wraz z wyposażeniem została Najemcy wydana;
  5. po zakończeniu stosunku najmu, wydania Wynajmującemu nieruchomości oraz jej wyposażenia w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu w jakim wydano nieruchomość i jej wyposażenie Najemcy;
  6. przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa;
  7. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
  8. niezwłocznego zgłaszania Wynajmującemu wszelkich niezgodności nieruchomości lub jej wyposażenia z ofertą Wynajmującego, wszelkich awarii wyposażenia najętej nieruchomości, uszkodzeń w nieruchomości lub jej wyposażeniu, wszelkich awarii instalacji w nieruchomości;
  9. niezwłocznego informowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach dotyczących nieruchomości lub jej wyposażenia mogących narazić Wynajmującego na szkodę;
  10. należytego zabezpieczenia nieruchomości, co rozumiane jest jako dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych;
  11. dbania o nieruchomość, w tym: o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zakręcanie wody, itd.;
  12. stosowania się do zasad obowiązujących przy sortowaniu odpadów;
  13. zwrotu kompletu otrzymanych kluczy w chwili zwrotu nieruchomości;
  14. zapłaty mandatów lub innych kar i opłat wynikających z naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Najemca i/lub Użytkownik ponosi odpowiedzialność;
  15. do korzystania z urządzeń i instalacji znajdujących się w nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem;
  16. do utrzymywania porządku i czystości w nieruchomości;
  17. zwrotu posprzątanej nieruchomości;
  18. do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00;
  19. naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych z winy Najemcy i/lub Użytkownika.
 2. Zabrania się Najemcy i/lub Użytkownikowi w szczególności:
  1. palenia wyrobów tytoniowych lub innych substancji (w tym e-papierosów, melasy, świec itp.) w budynkach znajdujących się na terenie nieruchomości;
  2. korzystania z przedmiotów i substancji, które z powodu swoich właściwości lub zapachu mogą czasowo wyłączyć nieruchomość z eksploatacji i/lub uniemożliwić jej dalszy wynajem;
  3. dokonywania napraw i zmian bez pisemnej zgody Wynajmującego, a w razie powstania jakiejkolwiek usterki Najemca i/lub Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego, pod rygorem pokrycia ich kosztów;
  4. wynoszenia z nieruchomości znajdujących się w niej rzeczy;
  5. przebywania na terenie nieruchomości osób trzecich, niebędących Najemcą lub Użytkowaniem.
 3. Najemca zobowiązany jest powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę.
 4. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę baterii, armatury i urządzeń elektrycznych. 
 5. Ze względu na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, Najemca i/lub Użytkownik nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia, z wyjątkiem: komputera, maszynki do golenia, suszarki do włosów, ładowarki do telefonu.
 6. Najemca i/lub Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo po zakończonym korzystaniu ze sprzętu wodnego do jego odniesienia w miejsce do tego wyznaczone na terenie nieruchomości.
 7. Wynajmujący ma prawo dokonywania inspekcji stanu nieruchomości w trakcie trwania Umowy. W przypadku odmowy okazania nieruchomości lub wykrycia w trakcie inspekcji istotnych szkód niezgłoszonych przez Najemcę, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Wynajmującemu lub osobom upoważnionym przez Wynajmującego przysługuje prawo wstępu do nieruchomości celem usunięcia jakichkolwiek awarii występujących w nieruchomości lub jej instalacjach lub w razie uzyskania wiedzy, że nieruchomość jest użytkowana niezgodnie z przeznaczeniem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku, gdy Najemcy nie będzie w danym czasie w nieruchomości zostanie on niezwłocznie powiadomiony przez Wynajmującego o konieczności wstępu przez Wynajmującego lub osobę przez niego upoważnioną do nieruchomości, celu w jakim wstęp ten się odbywa oraz czasie w jakim wstęp został dokonany. W miarę możliwości Wynajmujący musi zapewnić Najemcy możliwość obecności w trakcie takiego wstępu do nieruchomości, chyba że wstęp, ze względu na szczególną sytuację będzie wymagał natychmiastowej reakcji Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej m.in. poważna awaria instalacji, pożar, zalanie itp.
 9. Wymiana kompletu pościeli i ręczników możliwa jest wyłącznie na życzenie Najemcy, za dodatkową opłatą.
 • 6.

Bezpieczeństwo

 1. Najemca zobowiązany jest przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu wodnego oraz w obrębie nieruchomości.
 2. Przed korzystaniem ze sprzętu wodnego, Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami jego obsługi.
 3. W przypadku braku umiejętności pływania, Najemca powinien nosić odpowiednią asekurację wodną.
 4. W przypadku jakichkolwiek wypadków, urazów lub zagrożenia życia, Najemca zobowiązany jest natychmiast skontaktować się z numerem alarmowym lub służbami ratowniczymi i przestrzegać ich instrukcji.
 5. Wyposażenie ratownicze, takie jak kamizelki ratunkowe, gaśnice, oraz inne niezbędne środki bezpieczeństwa, dostępne są na terenie nieruchomości i powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich oznaczeń i informacji dotyczących bezpieczeństwa, takich jak tablice ostrzegawcze czy instrukcje umieszczone na terenie nieruchomości.
 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa przez Najemcę lub Użytkownika.
 8. W przypadku złego stanu pogody lub warunków atmosferycznych niosących ze sobą ryzyko dla bezpieczeństwa, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia lub zakazu korzystania z niektórych udogodnień na terenie nieruchomości.
 9. Najemca przyjmuje do wiadomości, że Wynajmujący w ramach Umowy nie zapewnia ratownika na plaży.
 • 7.

Odpowiedzialność

 1. Najemca i Użytkownik solidarnie odpowiadają za wynajętą nieruchomość oraz wszelkie powstałe w trakcie trwania Umowy szkody.
 2. Najemca i Użytkownik solidarnie odpowiadają za wszelkie spowodowane swoim działaniem szkody wynikające z korzystania z atrakcji, które znajdują się na terenie nieruchomości, t.j. sauna, balia, plac zabaw itd., oraz ze sprzętu udostępnionego Najemcom lub Użytkownikom, w tym kajaków, desek SUP itd.
 3. Wszelkie zastrzeżenia co do stanu nieruchomości oraz elementów wyposażenia należy zgłosić przedstawicielowi Wynajmującego bezpośrednio po odbiorze nieruchomości, niepóźnej niż w ciągu 1 godziny od otrzymania kluczy do nieruchomości. Brak dokonania zgłoszenia w ww. czasie zostaje uznane za przyjęcie nieruchomości bez uwag.
 4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Użytkownika, w szczególności przestrzeganie przez Użytkownika postanowień Umowy oraz Regulaminu.
 5. Najemca i/lub Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia szkód powstałych w elementach zewnętrznych i wewnętrznych nieruchomości, jeśli owe szkody wynikają z działań Najemcy i/lub Użytkownika, i nie są to uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.
 6. Wszystkie koszty usunięcia szkód i naprawy nieruchomości, o których mowa w Regulaminie, będą ustalone w oparciu o ceny rynkowe określonej rzeczy ruchomej/usługi i/lub kosztorys sporządzony przez profesjonalny podmiot, w tym rzeczoznawcę.
 7. Najemca zobowiązuje się – w sytuacji, o której mowa w pkt 6 powyżej – zapłacić odszkodowanie w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty przez Wynajmującego.
 8. W ramach odszkodowania Wynajmujący również może domagać się od Najemcy pokrycia utraconych wpływów (korzyści), w wysokości odpowiadającej dobowej stawce najmu, naliczonej od dnia wyłączenia nieruchomości z eksploatacji do dnia, w którym nieruchomość może zostać wynajęta przez Wynajmującego.
 9. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za pobyt zwierzęcia oraz ewentualne szkody przez niego poczynione, w tym w szczególności za czyszczenie dywanów, foteli, kanap z sierści lub usuwanie nieprzyjemnego zapachu. Przy tym Najemca zobowiązany jest do sprzątania po zwierzęciu.
 10. Wynajmujący jest odpowiedzialny względem Najemcy za wydanie nieruchomości w stanie przydatnym do użytku i utrzymywanie jej w takim stanie przez cały czas trwania najmu. W razie niewywiązania się Wynajmującego z tego obowiązku, Najemca może żądać obniżenia umówionego czynszu lub w rażących przypadkach wypowiedzieć Umowę.
 11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia wniesionego przez Najemcę lub Użytkowników do nieruchomości. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia Najemcy lub Użytkowników znajdujących w częściach wspólnych nieruchomości m.in. na terenie placu zabaw, plaży, parkingu, moście itd.
 12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kary, mandaty lub opłaty, których nałożenie wynika z naruszenia lub nieprzestrzegania przez Najemcę i/lub Użytkownika przepisów prawa. Wszelkie mandaty, opłaty oraz koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zobowiązany jest pokryć Najemca.
 13. W przypadku obciążenia Wynajmującego karami lub grzywnami za naruszenie przez Najemcę przepisów prawa, Wynajmujący obciąży Najemcę wszelkimi powstałymi w ten sposób należnościami.
 14. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w nieruchomości. Zwrot rzeczy znalezionych odbywa się na koszt Najemcy. Pozostałe rzeczy Wynajmujący przechowuje przez okres 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia pobytu i po upływie tego okresu owe rzeczy traktuje się jako porzucone z zamiarem wyzbycia się i utylizuje na koszt i odpowiedzialność Najemcy.
 15. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które mogą powodować jakiekolwiek niedogodności w korzystaniu z nieruchomości tj. m.in. za hałasy, odgłosy, zapachy.
 16. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie mediów z przyczyn niezależnych od Wynajmującego.
 17. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bądź utratę pojazdu pozostawionego na miejscach postojowych, jak również za uszkodzenie lub utratę rzeczy pozostawionych w pojeździe pozostawionych na takich miejscach postojowych, co dotyczy również pojazdów innych niż mechaniczne takich jak m.in. rower, hulajnoga itp.
 18. Wynajmujący zastrzega sobie prawo, w przypadkach nagłych usterek lub innych zdarzeń losowych, do skrócenia rezerwacji i zwrotu środków za niewykorzystane noclegi.
 19. Osoby małoletnie mogą przebywać w nieruchomości wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
 • 8.

Kary umowne

 1. Najemca i/lub Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Wynajmującego następujących kar umownych z tytułu niewłaściwego korzystania z nieruchomości lub szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Najemcy i/lub Użytkownika:
 1. palenia wyrobów tytoniowych lub innych substancji (w tym e-papierosów, melasy, świec itp.) w budynkach znajdujących się na terenie nieruchomości – 500,00 zł;
 2. korzystania z przedmiotów i substancji, które z powodu swoich właściwości lub zapachu mogą czasowo wyłączyć nieruchomość z eksploatacji i/lub uniemożliwić jej dalszy wynajem – 500,00 zł;
 3. niedopełnienie obowiązku utrzymania porządku wokół nieruchomości – 500,00 zł;
 4. brak lub uszkodzenie klucza – 500,00 zł;
 5. naruszenie ciszy nocnej – 1.000,00 zł;
 6. pozostawienie sprzętu wodnego w miejscu do tego nieprzeznaczonym – 500,00 zł;
 7. prowadzenie działań, które zakłócają korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę – 1.000,00 zł;
 8. przebywanie na terenie nieruchomości większej liczby osób niż podana podczas rezerwacji – 2.000,00 zł;
 9. zwrócenie nieposprzątanej nieruchomości – 500,00 zł;
 10. odstąpienie od Umowy z winy Najemcy – 3.000,00 zł.
 1. W przypadku, gdy Najemca nie wymelduje się oraz nie opuści nieruchomości do godz. 10.00, wówczas Najemca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wynajmującego karę umowną w wysokości dwukrotności uiszczonej należności za każdą kolejną rozpoczętą dobę najmu. 
 2. Kary umowne nakładane są notą obciążeniową.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w okoliczności, gdy wartość szkody poniesionej w wyniku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przewyższy wartość uzyskanych kar umownych.
 4. W razie nieuzasadnionego wezwania przedstawiciela Wynajmującego do wynajmowanej nieruchomości zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 300,00 zł, która będzie pobierana przez uprawnionego przedstawiciela Wynajmującego w dniu przyjazdu.
 • 9.

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem Umowy przez Wynajmującego, w tym związane ze stwierdzeniem wad nieruchomości, które ograniczały jej przydatność do umówionego użytku lub uniemożliwiały jej używanie, należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Wynajmującego lub w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wynajmującego.
 2. Celem sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacyjnego rekomenduje się wskazanie w reklamacji następujących danych:
 1. imienia i nazwiska zgłaszającego reklamację wraz z danymi kontaktowymi umożliwiającymi przesłanie odpowiedzi na reklamację;
 2. określenia przedmiotu reklamacji;
 3. określenia reklamowanego okresu najmu; 
 4. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
 5. żądania Najemcy;
 1. Wynajmujący rozpatruje reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszonej reklamacji. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odpowiedź na reklamację została:
 1. wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail składającego reklamację;
 2. nadana w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2042).

Brak udzielenia we wskazanym wyżej terminie odpowiedzi na reklamację Konsumenta uznaje się za jej uwzględnienie. Do terminów rozpatrzenia reklamacji nie wliczają się terminy doręczenia korespondencji przez operatora pocztowego lub serwis poczty elektronicznej.

 1.  W przypadku, gdy Wynajmujący odmówi uznania reklamacji, albo Najemca nie akceptuje zaproponowanego przez Wynajmującego sposobu załatwienia reklamacji, Najemca ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń.
 2. Najemca będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Najemca będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr.
 • 10.

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Wynajmujący.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji postanowień Umowy oraz Regulaminu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z nieruchomości. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu przedawnienia roszczeń, wynikających z najmu lub wykonania usługi, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność ich przetwarzania w celu realizacji i wykonania Umowy oraz Regulaminu;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w szczególności wynikających z przepisów finansowych, podatkowych oraz prawnych;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 4. Najemcy i/lub Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Najemcy i/lub Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, Najemca i/lub Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane firmom świadczącym usługi obsługi księgowej, informatycznej oraz prawnej.
 7. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, można kontaktować się listownie na adres siedziby Administratora, lub elektronicznie na adres e-mail Administratora. Najemcy i/lub Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • 11.

Siła wyższa

 1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki, lokaut, następstwa wprowadzenia stanu epidemiologicznego w zakresie w jakim uniemożliwiają realizację Przedmiotu Umowy, wprowadzenie przez organy administracji publiczne zakazów w zakresie przemieszczania się, świadczenia pracy itp. („Siła wyższa”).
 3. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego umową, to zobligowana jest ona powiadomić drugą Stronę o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących siłę wyższą, wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać. Powiadomienie winno nastąpić w terminie do 3 dni po dniu, kiedy Strona dowiedziała się, lub powinna się dowiedzieć, o istotnym wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących siłę wyższą. Po takim powiadomieniu Strona będzie usprawiedliwiona z niewykonania zobowiązań na czas tak długi, w jakim siła wyższa będzie stanowiła przeszkodę. 
 4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Strony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni (słownie: trzech dni) od zawiadomienia o sile wyższej, zobowiązują się przeprowadzić konsultacje w celu ustalenia wspólnego postępowania, dostosowania wzajemnych zobowiązań do nowych warunków i zmienienia warunków Umowy.
 5. Jeżeli siła wyższa, o której Najemca został powiadomiony uniemożliwi wykonanie całego lub istotnej części zobowiązania, to każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę drugiej Stronie.
 • 12.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje Najemcę i/lub Użytkownika od dnia rozpoczęcia korzystania z nieruchomości do chwili realizacji wszystkich działań związanych z korzystaniem z nieruchomości.
 3. Najemca i/lub Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Zmiana postanowień Regulaminu może być dokonana pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego ustalenie.
 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. Wynajmujący poinformuje o zmianie Regulaminu poprzez jego udostępnienie lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Najemcy, co nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Najemca korzystający z nieruchomości, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Wynajmującego w ciągu 3 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, co będzie wiązać się z wygaśnięciem Umowy – brak akceptacji zmiany Regulaminu nie uprawnia do ubiegania się o jakiekolwiek roszczenia.
 7. Najemca i/lub Użytkownik ma nieograniczone prawo wglądu do Regulaminu, który jest udostępniony w nieruchomości.
 8. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Wynajmującego.
 9. Regulamin wchodzi w życie niezwłocznie od dnia jego ogłoszenia.